Diverse exclusieve voordelen via klikopvoordeel.nl

Help

Gebruik van de site

Ingaande vanaf het moment dat De Winter media groep uw verzoek om een geregistreerd gebruiker van de site te worden accepteert en vooropgesteld dat u voortdurend de Gebruiksvoorwaarden navolgt, verleent De Winter media groep u een persoonlijke, niet overdraagbare toestemming om in te loggen en toegang te krijgen tot de site en om inhoud op de site te plaatsen ('uw inhoud'). Een aantal diensten van De Winter media groep zijn gratis, andere kunnen geld kosten of hebben andere vereisten. Dergelijke kosten of vereisten zullen helder uitgelegd worden en apart afgesproken worden wanneer u inschrijft voor dergelijke diensten.

'Uw inhoud'

U bent verantwoordelijk voor de garantie dat u het recht hebt om 'uw inhoud' aan De Winter media groep beschikbaar te stellen, voor hosting, doorgeven en publicatie in relatie tot de site, de daaraan gekoppelde huis-aan-huiskranten van De Winter media groep en de dienstverlening, niettegenstaande enig exoneratie clausules of ondanks beperkingen die anderszins van toepassing zijn in relatie tot 'uw inhoud', waarbij u verklaart dat De Winter media groep onschuldig zijn en hen vrijwaart voor enige aansprakelijkheid die eventueel voortkomt uit 'uw inhoud'. Door het indienen van 'uw inhoud' bij De Winter media groep, geeft u De Winter media groep het recht over te gaan tot publicatie of anderszins gebruikmaking van 'uw inhoud', in overeenstemming met toepasselijke vergunningsvoorwaarden. Tenzij anderszins aangegeven voor specifieke diensten, behoudt u het eigendom en alle aanverwante rechten van alle informatie of andere inhoud die u op de site plaatst of aanlevert voor specifieke diensten. In het geval van onverenigbaarheid van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke vergunningsvoorwaarden, zullen de Gebruiksvoorwaarden als toonaangevend beschouwd worden voor de reikwijdte van een dergelijke onverenigbaarheid en de betreffende vergunningsvoorwaarden zullen als aangepast beschouwd worden, schriftelijk, door zowel De Winter media groep als door u.

Beëindiging van de toegang

Indien u gebruik maakt van de site op zodanige wijze als verboden door deze Gebruiksvoorwaarden, kan De Winter media groep zonder bericht uw toegang tot of gebruikmaking van de site of de diensten beëindigen of schorsen.

Wijzigingen aangaande de site

De Winter media groep behoudt zich het recht voor om enig aspect van de site of de diensten te wijzigen, inclusief het recht om enige inhoud te weigeren of te verwijderen, aangeleverd vanuit welke bron dan ook, op elk tijdstip, zonder u hierover te berichten en zonder enige aansprakelijkheid naar u.

Verboden gebruik van de site

De site is beschikbaar voor u voor uw persoonlijke gebruik. u mag de site niet gebruiken voor enige connectie met illegale activiteiten of activiteiten die de rechten van De Winter media groep, haar aangesloten personen of organisaties of haar cliënten schenden. Voorts gaat u akkoord met het feit dat u of uw medewerkers of vertegenwoordigers: (i) zich niet zullen inmengen in de werking van de site of de diensten op enigerlei wijze, of eenieders gebruik of plezier van de site of de diensten zullen hinderen, of de site gebruiken om onrechtmatig toegang te verkrijgen tot andere computersystemen; (ii) geen kettingbrieven, junk mail of spam zullen versturen of verzendlijsten zullen gebruiken met betrekking tot enige personen die niet specifiek toestemming hebben gegeven om bij een dergelijk proces betrokken te worden, of advertenties of verzoeken om werk te verspreiden of te publiceren; (iii) geen onwettig, aanvallend, lasterlijk, schandaliserend, onterend, bedreigend of schadelijk materiaal van welke soort of aard dan ook zullen doorgeven, of enig materiaal dat gedrag kan stimuleren wat kan leiden tot strafbare overtreding, aanleiding kan geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins enige toepasselijke gemeentelijke, provinciale, nationale of internationale wet of regeling kan overtreden; (iv) zich niet valselijk zullen voordoen als een persoon of autoriteit op of via de site; (v) geen inhoud zullen plaatsen die gezien kan worden als bedreigend, beschimpend, grof, onzedelijk of anderszins aanstootgevend; (vi) niet trachten de broncode in de software gebruikt in de site of in de onderdelen daarvan terug samen te stellen, terug te construeren, terug te compileren of anderszins af te leiden (met uitzondering indien toegestaan volgens toepasselijke plaatselijke wetgeving en na het schriftelijk op de hoogte brengen van De Winter media groep betreffende de noodzakelijkheid van het verkrijgen van dergelijke informatie of specificaties, in goed vertrouwen en voor redelijke doeleinden van gebruik); (vii) niets van de inhoud van de site of vanuit de diensten of enig onderdeel hiervan zullen kopiëren, reproduceren, wijzigen, verkopen, leasen of verzamelen, of vanuit de site en de diensten materiaal samen te stellen, anderen vergunning te verlenen, of te verhandelen of anderszins wijzigingen aan te brengen of commercieel gebruik ervan te maken, anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Winter media groep of met toestemming en in overeenstemming met rechtvaardig gebruik, geoorloofd handelen of vergelijkbare bepalingen of toepasselijke wetgeving; (viii) uw wachtwoord niet bekendmaken of anderszins toegang verlenen tot de site aan derden, anders dan de door u geautoriseerde vertegenwoordiger, zonder de vooraf verleende schriftelijke toestemming van De Winter media groep. u gaat akkoord met het feit dat u zich zult houden aan alle aanvullende regelingen, beleid en restricties die u bekend zijn gemaakt en die betrekking hebben op elk onderdeel van de site of de diensten.

Beheer en onderhoud van de site

De Winter media groep beheert de site op een commercieel aanvaardbare manier en kan van tijd tot tijd de dienstverlening van de site onderbreken voor zowel regelmatig als voor onvoorzien onderhoud. Indien De Winter media groep vooraf kennis heeft van enige onderbreking in de dienstverlening van de site, zal De Winter media groep op redelijke wijze trachten u vooraf bericht te sturen van een dergelijke onderbreking.

Toezicht op het gebruik van de site

De Winter media groep kan toezicht houden op de site, maar heeft niet de verplichting dat te doen. Bij deze doet u afstand van elke verwachting omtrent privacy in dergelijke informatie en handelingen. uw afzien van rechten in geval van dergelijk toezicht strekt zich niet uit tot persoonlijk identificeerbare informatie, welke door De Winter media groep beheerd wordt in overeenstemming met het privacybeleid van de site.

Intellectueel eigendom van De Winter media groep

Het copyright van de site, het ontwerp en het aanzien van de site en van alle materialen en inhoud op de site (anders dan 'uw inhoud') is het eigendom van of in vergunning verleend aan De Winter media groep Dit materiaal is van rechtswege beschermd tegen ongeautoriseerd kopiëren of reproductie. Elk gebruik, reproductie of verspreiding van het materiaal van de site, waaronder ook het verbergen (caching), framing of vergelijkbare praktijken (behalve daar waar toestemming is verleend) zonder schriftelijke toestemming van De Winter media groep is expliciet verboden. Dienst- en productaanduidingen anders dan dé weekkrant en kliknieuws.nl, die op de site voorkomen zijn de handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Het vertonen van enig handelsmerk op de site impliceert niet dat er vergunning is verleend voor verder gebruik.

Claims aangaande inbreuk op copyright

De Winter media groep respecteert het intellectuele eigendomsrecht van anderen. Indien u gelooft dat uw werk gekopieerd is en toegankelijk is op de site op zulke wijze dat er inbreuk wordt gemaakt op het copyright, meldt dit dan aan De Winter media groep via copyright@kliknieuws.nl

Omgang met derden

Elke correspondentie of zakelijke handelingen met derden die op of via de site zijn gevonden is strikt tussen u en dergelijke partijen. De Winter media groep is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die voort kan komen uit dergelijke handelingen of communicatie die u aangaat. u en de derde partij, en niet De Winter media groep, zijn zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van alle toepasselijke wetten en regelgeving die verbonden zijn met dergelijke handelingen en communicatie.

Geen vrijwaringen en geen aansprakelijkheid

u accepteert en stemt ermee in dat de site en de diensten aan u geleverd worden op basis van "zoals het zich voordoet", "zonder enige vrijwaring" en "zonder enige aansprakelijkheid". De partijen in deze Gebruiksvoorwaarden accepteren en stemmen ermee in dat deze beperkende aansprakelijkheid redelijk wordt geacht onder de omstandigheden. De Winter media groep kan de kwaliteit, correctheid, volledigheid of accuratesse van de site of de diensten of de informatie die hierin verstrekt wordt niet garanderen; deze kunnen fouten bevatten. u kunt er niet vanuit gaan dat uw gebruik van de site of de diensten geheel zonder fouten zal verlopen of dat de site zonder onderbrekingen zal werken. De Winter media groep wijst elke verantwoordelijkheid af en sluit alle vrijwaringen, vertegenwoordigingen en voorwaarden met betrekking tot gebruik van site en diensten uit, inclusief alle geïmpliceerde vrijwaringen of voorwaarden aangaande verhandelbaarheid, geschiktheid voor specifiek gebruik of voor vaststelling van niet-inbreuk, hetzij uitdrukkelijk of geïmpliceerd, hetzij voortkomende uit de loop van handeling, gebruik of handelspraktijk. De Winter media groep is niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, bijkomende, voortvloeiende of hoge schadevergoedingen in welke vorm dan ook die voortkomen uit of in verband met het gebruik of misbruik van de site of de diensten of in verband met de informatie die op de site beschikbaar is, inclusief en zonder beperkingen betreffende elke bedrijfsonderbreking, gebruiksverlies, verloren gegevens, verloren winsten of andere financiële verliezen, hetzij in een handeling vanuit contract, burgerlijke aansprakelijkheid, onachtzaamheid of anderszins onrechtmatige handeling, zelfs indien De Winter media groep op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of wanneer dergelijke schade redelijkerwijze te voorzien kon zijn. Waar de beperkingen of de uitsluiting van bepaalde soorten schade niet toegestaan is, zullen de beperkingen, uitsluitingen en exoneratie clausules in deze Gebruiksvoorwaarden niet van toepassing zijn, alleen en in zoverre als de wetgeving van een bevoegd rechtsgebied aansprakelijkheid vereist voorbij en ondanks deze beperkingen, uitsluitingen en exoneratie clausules.

Vrijwaring

Hierbij accepteert u dat u De Winter media groep en haar functionarissen, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers te allen tijden onschuldig zult verklaren en vrijwaren van elke en alle claims, aansprakelijkheid, schade of kosten van derden die deze kunnen oplopen voortkomende uit uw misbruik van de site, uw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden, of uw inbreuk op enig intellectueel eigendom of ander recht van De Winter media groep of enig ander persoon of lichaam, inclusief activiteiten uitgevoerd door enig individueel persoon die gebruik maakt van uw login- of wachtwoordinformatie.

Rechtspraak

Elk dispuut in relatie tot de site of de dienstverlening zal onderworpen worden aan de Nederlandse wetgeving en zal door de Nederlandse rechtbanken beslecht worden. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden kan verhinderen dat De Winter media groep zal trachten op zoek te gaan naar gerechtelijke of geldelijke vergoeding, betaling van uitstaande bedragen, of afdwinging van toekenning voordat enig gerecht waaronder u valt een uitspraak heeft gedaan betreffende deze materie. De Winter media groep verklaart hierbij niet dat de site of de diensten geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in alle locaties, en verklaart bovendien dat toegang tot de site vanuit gebieden waar de site of de inhoud daarvan illegaal is, verboden is. Indien u ervoor kiest om vanuit een dergelijke locatie toegang te verkrijgen tot de site, dan doet u dit vanuit eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor het navolgen van lokale wetgeving.