Diverse exclusieve voordelen via klikopvoordeel.nl

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van kliknieuws.nl, is het mogelijk dat de informatie die op kliknieuws.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van kliknieuws.nl zijn die van de auteur(s) c.q. bezoekers en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, of kliknieuws.nl.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op kliknieuws.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van kliknieuws.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om kliknieuws.nl te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van kliknieuws.nl verkregen is.

kliknieuws.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via kliknieuws.nl verkregen informatie.

De informatie op kliknieuws.nl wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.